Lidder, Krees- a Bewegungsspiller fir Kanner vun 3 – 6 Joer


Description

Inhalter

Vill einfach Kannerlidder, Kreesspiller, Bewegungslidder an Ofzielsprëch kenne léieren

- déi d’Sproochentwécklung vun de Kanner op eng spilleresch Aart a Weis fërderen

- déi hir Bewegungskoordinatioun ënnerstëtzen

- déi einfach Freed a Spaass an de Grupp bréngen

Methoden

Mir sangen a spillen zesummen am Grupp
A klenge Gruppen selwer 1 Lidd spilleresch ëmsetzen
Jideree ka gären e Lidd / Lidder matbréngen, déi e mam Grupp deele wëll– e flotten Austausch ass wëllkomm
Dir kritt eng Farde mat all de Lidder an Texter, déi mir gesongen hunn 

Zieler

Den eegene Lidderrepertoire erweideren

Nei Ideeë kréien, wéi ee Lidder, Kreesspiller a Bewegungslidder och mat Géigestänn a Figure spilleresch kann duerstellen

Erkennen, wéi e Lidder kann asetzen fir d’Kanner zur Rou ze bréngen oder se opzemonteren

 Sange mécht Spaass – Komm maach mat !

Zousätzlech Informatiounen


Zielgrupp

Personnel éducatif

Themeberäich

Langue, communication et médias

Spezifikatioun (INCL/PL)

Non-spécifique

  • Sur demande
  • Petite Enfance 0-4 ans
  • Luxembourgish/Lëtzebuergesch
  • FEDAS-019