Psychologesch Sécherheet op der Aarbechtsplaz fërderen


Description

Vierwat sech aschreiwen ?

-Psychologesch Sécherheet verstoen

- Wéi eng Facteure beaflossen d’psychologesch Sécherheet

- D’Roll vun de Leadere fir d’Promotioun vun der psychologescher Sécherheet

- Fërdere vun der psychologescher Sécherheet an der Praxis

No dëser Formatioun sidd Dir an der Lag:

D’Zil vun der Formatioun ass et d’Konzept vu psychologescher Sécherheet verständlech ze maachen an duerzestellen, wéi et kann agesat gi fir méi effizient, produktiv an inklusiv Equippen ze schafen. Duerch eng Mëschung vu Presentatiounen an interaktiven Aktivitéite léieren d'Participanten, wéi si d'psychologesch Sécherheet an hirem Team oder an hirer Organisatioun promouvéiere kënnen unhand vu praktesche Fäegkeete fir Vertrauen ze schafen, effektiv ze kommunizéieren an eng Kultur vum Respekt, vun der Offenheet an der Zougehéieregkeet z’implementéieren.


Um Enn vun dëser Formatioun, sinn d'Participante fäeg :

• Psychologesch Sécherheet an d’Wichtegkeet dovun op der Aarbechtsplaz ze definéieren.

• D’Facteuren ze identifizéieren, déi e positiven oder e negativen Impakt op d'psychologesch Sécherheet hunn.

• Fäegkeeten ze entwéckele fir Feedback ze ginn an ze kréien, aktiv ze lauschteren an effektiv ze kommunizéieren, fir d'psychologesch Sécherheet ze fërderen. • D'Roll vum Leadership am Schafe vun engem psychologesch sécheren Aarbechtsëmfeld ze erkennen.

• D’Barrièren am Fërdere vun der psychologescher Sécherheet ze erkennen a ze iwwerwannen

Méthoden

Theoretesche Virtrag

Austausch an der Grupp

Praktesch Aufgaben

Dës Formatioun ass vir Iech, wann Dir :

Chargés de direction

Gutt ze wëssen :

Dës Formatioun ass Deel vum engem Zykel aus der Formatioun - Masterclass Management SEA

D’Formatioun ass validéiert

Cette formation est reconnue par le Ministère de l'Éducation nationale, de l'Enfance et de la Jeunesse.

Elle est spécifiée dans le domaine - Sécurité et santé au travail.
Veuillez noter que la formation rentre dans le cadre du dispositif mis en place pour le secteur de l’éducation non formelle.
Sessions and planning

  • 07/10/2024
  • Daniela Arede
  • Cycle Sécurité et santé au travail
  • Luxembourgeois
  • Centre
  • FEDAS-1382